Основните дейности на Вокс Туа като нестопанска организация включват следното:

 • Развива извънкласни програми и проекти, които обогатяват и овластяват образованието и културната среда на на всички младежи.
 • Развива и прилага иновативни проекти, които промотират многообразие, предприемачество, равенство между половете, еднакви ресурси за всички и принадлежност към общността.
 • Овласяване на непривилегировани или младежи в риск да градят позитивно самочувствие чрез дейности, базирани в общността.
 • Въвличане на младите, за да станат активни участници в процесите на взимане на решения по социални, политически и икономически въпроси, които влияят върху качеството им на живот.
 • Подобряване изучаването на английски език чрез личен опит и дейности, които подобряват когнитивните умения и лични качества.
 • Разработване на медии, където младите могат да дават глас на проблеми като ХИВ/СПИН, правата на ЛГБТКИ+, полова идентичност, свобода на словото и пресата, изменения на климата, производството на храна и хранителна промишленост и много други.
 • Подкрепа за нуждите на психичното здраве на младите.
 • Образоване на младите за стигмата и погрешните схващания, които те може да имат за теми като ХИВ/СПИН, ЛГБТКИ+ общността, хора с психични проблеми, хора с различен цвят на кожата или малцинства и много други.

Основните цели на Вокс Туа за периода 2019-2021 са:

 • Промотиране на методология за интерактивно учене.
 • Насърчаване придобиването на нови знания, които не са част от стандартната учебна програма в повечето училища.
 • Създаване на нови подходи за учене, които се фокусират върху критично мислене и работа в екип.
 • Промотиране и подкрепа на умения за учене през целия живот.
 • Вдъхновяване на младите хора да подобряват качеството си на живот чрез придобиване на знания, които те избират за развиване на собствената им гледна точка.
 • Промотиране на включване и многообразие в младежката общност.
 • Повишаване включването на младите в процесите на взимане на политически, социални и икономически решения.
 • Насърчаване на професионална и етична разследваща журналистика.
 • Подкрепа за честна и добре документирана журналистика.
 • Насъчаване на младите да развиват журналистика на местно ниво в своите общности и да я споделят в социалните мрежи.
 • Развиване на семинари и конференции за лидерски умения.
 • Подкрепа за ЛГБТКИ+ общността.
 • Развиване на програми и образователни материали за образоване на обществеността за ЛГБТКИ+ общността.
 • Развиване на кампании, насочени към намаляване на стигмата към хората, живеещи с ХИВ/СПИН и психични заболявания.
 • Образоване на младежите и техните родители за психичното здраве.
 • Промотиране на здравословен начин на живот чрез кампании в социалните медии и семинари.